4 maart 2018

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

PARADIGMATA MEDIA

ParadigmataMedia.nl is de website van handels onderneming Paradigmata, gevestigd te Kortenhoef. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Paradigmata Media accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Paradigmata Media is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Paradigmata Media.

De hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor plaatsing van advertenties in de ruimste zin. Een opdracht aan Paradigmata Media houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Paradigmata Media.

 1. Partijen

1.1. In deze algemene verkoopvoorwaarden moet onder “Paradigmata Media, Freelance Journalism, Amstertdam Today” verstaan worden Paradigmata te Zuwe 19A, 1241 NC te Kortenhoef (K.v.K. Hoofddorp nr.: 342.91.508 ). De “Klant” verwijst naar de vennootschap of de fysieke persoon of de organisatie die een bestelling bij Paradigmata Media geplaatst heeft. Paradigmata Media, Freelance Journalism, Amsterdam Today en Executive Business zijn handelsnamen van Paradigmata.

 1. Toepassing

2.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn, samen met eventuele aanvullende voorwaarden die op een bijkomende overeenkomst of op facturen van Paradigmata Media vermeld staan, als enige van toepassing op alle door Paradigmata Media uitgevoerde verkopen, leveringen en/of prestaties, met uitsluiting van alle voorgaande voorwaarden van Paradigmata Media en alle andere voorwaarden van de Klant, behoudens indien afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch door Paradigmata Media aanvaard worden. Een eventuele afwijking geldt uitsluitend voor de specifieke verkoop, levering en/of prestatie waarvoor deze werd overeengekomen.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de Klant effectief kennis genomen te hebben van de huidige verkoopsvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

2.3. In geval een afzonderlijke overeenkomst of orderbevestiging ondertekend werd met de Klant, hebben de bepalingen van deze overeenkomst of bestelbon, zo deze nog gelden op de datum van facturatie, in geval van tegenstrijdigheden steeds voorrang op de algemene voorwaarden vermeld op de factuur. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden op de factuur onverkort gelden.

 1. Offertes & tarieven

3.1. Paradigmata Media zal zo spoedig mogelijk alle offerteaanvragen van de Klant beantwoorden. Teneinde een efficiënte afhandeling van de offerteaanvragen te verzekeren, is het aangewezen dat de Klant snel zoveel mogelijk informatie aanlevert (o.a. soort campagne, welke visuals, in welk medium, op welke websites, delen op welke social kanalen, minimaal gewenst bereik, ctr’s en andere KPI’s enz.). De Klant verbindt zich ertoe om zo spoedig mogelijk op alle vragen van Paradigmata Media te antwoorden teneinde laatstgenoemde toe te laten een passende offerte op te stellen.

3.2. Eenmaal Paradigmata Media alle benodigde informatie ontvangen heeft, zal zij een offerte opstellen met de voorgestelde inhoud van de campagne, de diverse media waarin de campagne zal gevoerd worden, de termijnen en de prijs.

3.3. Offertes zijn geldig gedurende negentig (90) werkdagen na hun verzending. Als die termijn verstreken is, dient een nieuwe offerte aangevraagd te worden.

3.4. Paradigmata Media heeft steeds het recht om schrijffouten en andere materiële vergissingen in haar offertes aan te passen en is hier niet door gebonden.

3.5. WEIGERINGSRECHT

Paradigmata Media heeft het discretionaire recht, zonder dat zij verplicht is haar beslissing te motiveren, en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, de inlassing van een opdracht te schorsen, stop te zetten of te weigeren, en dit zelfs nadat de advertentiediensten deze opdracht zouden hebben aanvaard of de uitvoering zouden hebben aangevat. De aanvaarding van een opdracht gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van de onderneming.

3.6. Advertenties worden ingelast en campagnes gevoerd tegen het geldend tarief, onder voorbehoud van invoerfouten, op het ogenblik van de inlassing van de advertentie, respectievelijk campagne. Elke tariefwijziging die drie maanden van tevoren is meegedeeld, mag worden toegepast op opdrachten in uitvoering. De duurtijd van een contract kan nooit langer zijn dan één jaar vanaf de datum van de eerste plaatsing van de advertentie of de lancering van de campagne.

 1. Bestelling

4.1. Teneinde geldig een bestelling te plaatsen, dient de Klant een volledig ingevulde en door de bevoegde persoon ondertekende orderbevestiging aan Paradigmata Media terug te sturen.

4.2. De orderbevestiging dient, wat online campagnes betreft, ten laatste vijftien (15) werkdagen voor de begindatum van de campagne te zijn ondertekent en teruggestuurd te worden.

4.3. Voor de ondertekening van een contract voor meerdere plaatsingen aanvaardt de Klant dat zijn vorige advertentie opnieuw wordt gebruikt indien hij zelf geen nieuw materiaal aan Paradigmata Media levert of nieuwe instructies geeft overeenkomstig huidige voorwaarden, zonder dat door Paradigmata Media voor elke plaatsing bevestiging moet worden gevraagd.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. Door materiaal aan Paradigmata Media te leveren voor een campagne, verleent de Klant automatisch het recht aan Paradigmata Media om dit materiaal te gebruiken in de diverse media van de campagne.

5.2. Wanneer Paradigmata Media (een deel van) het advertentiemateriaal (inclusief foto’s) ontwerpt en/of verder ontwikkelt, verleent zij een niet-exclusieve licentie aan de Klant om (dat deel van) het advertentiemateriaal te gebruiken gedurende de campagne. De Klant dient de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Paradigmata Media te verkrijgen alvorens (dat deel van) het advertentiemateriaal op enige andere wijze te mogen gebruiken.

5.3. Partijen verwerven geen recht op elkaars merken noch logo’s. Ieder gebruik hiervan vereist dus de voorafgaande, schriftelijke toelating van de andere partij. Paradigmata Media verwerft echter wel het recht om de campagne op te nemen in haar portfolio ter promotie van haar diensten.

 1. Uitvoering van de campagne

6.1. Paradigmata Media zal haar beste middelen inzetten om ervoor te zorgen dat de campagne zal uitgevoerd worden op de wijze voorzien in de orderbevestiging.

6.2. Paradigmata Media behoudt zich het recht voor om een campagne stop te zetten om welke reden dan ook.

Dit geldt onder andere indien

 • zij zou vaststellen dat de campagne niet overeenstemt met de gegevens die vermeld zijn op de bestelbon;
 • de campagne in kwestie in een negatief daglicht komt te staan;
 • de campagne op welke manier dan ook het voorwerp van een geschil in rechte of daarbuiten zou worden;
 • zou blijken dat de Klant niet over de benodigde toestemming beschikt om het door hem aangeleverde materiaal in de campagne te integreren;
 • de campagne bepaalde wetgeving, de openbare orde of de goede zeden zou schenden;
 • de campagne op welke andere manier dan ook Paradigmata Media schade zou berokkenen. Paradigmata Media zal, in voorkomend geval, de Klant hiervan op de hoogte brengen. De vergoeding voor het reeds uitgevoerde deel van de campagne zal sowieso door de Klant verschuldigd blijven.
 1. Facturering

7.1. Alle facturen van Paradigmata Media moeten betaald worden binnen veertien (14) kalenderdagen na verzending van de factuur, netto, zonder korting, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Als verzendingsdatum geldt de datum vermeld op de factuur zelf.

7.2. Wanneer de Klant de facturen van Paradigmata Media niet binnen de voorziene termijnen voldoet, heeft Paradigmata Media van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op nalatigheidsinteresten van tien procent (10%) op jaarbasis, met een minimum van vijftien (15) euro, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande factuurbedragen automatisch en van rechtswege verhoogd worden met vijftien procent (15%), met een minimum van vijfentwintig (25) euro. Bovendien zullen alle invorderingskosten ten laste van de Klant vallen en zullen alle andere nog openstaande bedragen onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant. Tevens behoudt Paradigmata Media zich het recht voor om alle lopende opdrachten of bestellingen onmiddellijk stop te zetten zonder voorafgaande aanmaning.

7.3. Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de Klant van zijn betalingsverplichtingen.

 1. Aansprakelijkheid van de Klant

8.1. De Klant is als enige aansprakelijk voor de wettelijkheid en de geoorloofdheid van het door hem aangeleverde materiaal, van welke aard ook (logo’s, merken, visuals, teksten, muziek, foto’s, kleefstalen, goederen, monsters, enz.).

8.2. De Klant is als enige aansprakelijk voor de wettelijkheid, de geoorloofdheid en de inhoud van de campagne, evenals van de webpagina’s waarnaar de campagne verwijst.

8.3. De Klant is als enige aansprakelijk voor de naleving van alle relevante wetgeving ingeval de campagne een wedstrijd, promotie, prijsvermindering, aankondiging, aanbieding, verkoop op afstand, dienst, vergelijkende reclame of andere juridische handeling van welke aard ook zou omvatten.

8.4. Zo de campagne het verzamelen en verwerken van e-mailadressen of andere persoonsgegevens voorziet, verbindt de Klant zich ertoe om de geldende regelgeving betreffende de elektronische post alsook betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer strikt na te leven.

8.5. De Klant vrijwaart Paradigmata Media integraal tegen iedere vordering, op welke grond dan ook, van welke derde ook, zo de Klant één van voorgemelde verbintenissen niet zou naleven en zal Paradigmata Media tevens integraal vergoeden voor de schade die deze laatste zou lijden, ongeacht het eventueel door Paradigmata Media verricht nazicht van de campagne.

8.6. Indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de Klant één of meer proeven zal ontvangen, is de Klant gehouden deze zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en per omgaande, doch in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst, gecorrigeerd of schriftelijk goedgekeurd aan Paradigmata Media te doen toekomen. Bij gebreke hiervan worden de proeven door de Klant geacht te zijn goedgekeurd. Goedkeuring van de proeven door de Klant geldt tevens als erkenning dat Paradigmata Media de opgedragen werkzaamheden correct heeft uitgevoerd. Paradigmata Media is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die door de Klant onopgemerkt zijn gebleven in door de Klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Proeven worden na schriftelijke aanvraag door de Klant door Paradigmata Media digitaal ter beschikking gesteld. De op het beeldscherm van de Klant getoonde kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleuren. Dit levert geen toerekenbare tekortkoming in hoofde van Paradigmata Media op. De Klant dient de kleurcodes van de door hem gewenste kleuren aan Paradigmata Media op te geven.

 1. Aansprakelijkheid van Paradigmata Media

9.1. Paradigmata Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige, slecht opgestelde of telefonisch overgemaakte onderrichtingen en/of die voortvloeien uit onvolledige informatie of het te laat aanleveren van drukmateriaal dat niet aan alle technische voorwaarden en/of het weglaten, het verkeerd zetten of het verkeerd plaatsen van een code en/of het niet 100% naleven van de kleurkwaliteit en/of, voor advertenties die over de vouw lopen, het feit dat tekst en illustratie op de tegenover elkaar liggende pagina’s niet precies op dezelfde hoogte zijn geplaatst.

9.2. De door Paradigmata Media op de offerte aangegeven termijnen zijn niet bindend. Ingeval bepaalde termijnen niet nageleefd zouden worden, zullen partijen nieuwe termijnen overeenkomen, zonder enig recht op schadevergoeding noch prijsvermindering voor de Klant.

9.3. De maximumvergoeding die kan worden gevorderd voor slechte druk of vergissingen, is het kosteloos herplaatsen van de bedoelde advertentie. Voor inserts, outserts of opgekleefde formules is de maximale compensatie het niet berekenen van het asielrecht. De aansprakelijkheid van Paradigmata Media zal sowieso, ongeacht de grondslag, steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag voor de desbetreffende campagne en/of advertentie, hetgeen de Klant uitdrukkelijk aanvaardt. Paradigmata Media kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade noch voor enige gevolgschade, van welke aard ook, door de Klant of door enige derde geleden.

9.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen klachten betreffende de facturen en/of de diensten van Paradigmata Media per aangetekend schrijven, op gemotiveerde wijze, binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op de levering of, indien de klacht uitsluitend betrekking heeft op de factuur, op de factuurdatum, ter kennis te worden gebracht van Paradigmata Media, op straffe van onontvankelijkheid.

9.5. De Klant heeft er kennis van genomen en aanvaardt dat Paradigmata Media geen garanties kan bieden met betrekking tot de kwaliteit en de duur van de diensten geleverd door derden. Paradigmata Media is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet of gebrekkige uitvoering van deze diensten van derden.

 1. Einde van de overeenkomst

10.1. Paradigmata Media heeft het recht om alle lopende bestellingen met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opzeg noch schadevergoeding aan de Klant, door de verzending van een aangetekend schrijven, ingeval: – de Klant, vijftien (15) kalenderdagen na verzending van een eerste aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om enig verschuldigd bedrag te betalen, onverminderd het recht van Paradigmata Media om volledige betaling te eisen, vermeerderd met interesten en het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding; – de Klant het faillissement aan vraagt, in faling wordt gedagvaard, in vereffening gaat of een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt.

 1. Varia

11.1. Paradigmata Media is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen ingeval van overmacht. Zo Paradigmata Media zich in een overmachtsituatie bevindt, zal zij dit onverwijld schriftelijk aan de Klant melden. Alle verbintenissen van Paradigmata Media zullen uitgesteld worden gedurende de overmachtsperiode, zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant.

11.2. De aangestelden, werknemers en alle andere gemachtigden van de Klant worden geacht in zijn naam en voor zijn rekening te handelen.

11.3. Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

12.1. In geval van een bestelling bij Paradigmata Media is alleen het Nederlands recht van toepassing.

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONLINE ADVERTISING

 1. Wijzigingen

13.1. De Klant heeft het recht de planning van een campagne te wijzigen tot uiterlijk tien (10) werkdagen voor de initieel voorziene begindatum. Deze wijziging kan enkel een uitstel van hoogstens drie (3) maanden inhouden. De campagne zal niet kunnen vervroegd noch langer uitgesteld worden, behoudens andersluidende afspraak en mits regeling van de hieruit voortvloeiende kosten. Teneinde de planning te wijzigen is de Klant gehouden een nieuwe orderbevestiging te ondertekenen conform artikel 4.

13.2. Een eerste wijziging van de planning zal kosteloos geschieden. Bij een tweede of verdere wijziging zal telkenmale een herplannings bedrag t.b.v. dertig procent (30%) van het bedrag vermeld op de orderbevestiging verschuldigd zijn. 24. Annulering

14.1. De annulering van een campagne is kosteloos, voor zover ze uiterlijk twintig (20) werkdagen voor de voorziene begindatum geschiedt. De annulering dient schriftelijk te gebeuren.

14.2. Indien de campagne tussen de twintig (20) en tien (10) werkdagen voor de voorziene begindatum geannuleerd wordt, is de Klant gehouden 50 procent (50%) van het bedrag vermeld op de orderbevestiging te betalen.

14.3. Indien de campagne minder dan tien (10) werkdagen voor de voorziene begindatum geannuleerd wordt, is het integrale bedrag vermeld op de orderbevestiging verschuldigd.

14.4. Indien de campagne geannuleerd wordt nadat de planning van de campagne gewijzigd werd conform artikel 23, is de Klant gehouden 50 procent (50%) van het bedrag vermeld op de orderbevestiging te betalen, indien de annulering meer dan tien (10) werkdagen voor het begin van de campagne plaatsvindt. De Klant zal gehouden zijn het integrale bedrag vermeld op de orderbevestiging te betalen, indien de campagne minder dan tien (10) werkdagen voor de voorziene begindatum geannuleerd wordt.

14.5. Ongeacht het moment waarop de campagne geannuleerd wordt, zal Paradigmata Media steeds het recht hebben om de kosten die zij heeft moeten maken ter voorbereiding van de campagne (bijv. aanmaak speciale pagina’s, creatie logo’s, opbouw site, enz.) aan de Klant aan te rekenen.

 1. Aanlevering materiaal

15.1. Het door de Klant aangeleverde materiaal, van welke aard ook (merken, foto’s, visuals, teksten, muziek, enz.), dient te beantwoorden aan de door Paradigmata Media meegedeelde richtlijnen. Indien het materiaal hier niet mee overeenstemt, zal de Klant zo spoedig mogelijk de door Paradigmata Media gevraagde aanpassingen doorvoeren.

15.2. Alle materiaal van de Klant dient uiterlijk vijftien (15) werkdagen voor de begindatum van de campagne aan Paradigmata Media bezorgd te worden conform voormelde richtlijnen. Bij gebreke hieraan, zullen de termijnen van de campagne zo nodig uitgesteld worden.

15.3. Alle door de Klant aangeleverde materiaal dient vrij te zijn van alle schadelijke bestanden (virussen, spyware, trojan horses, malware, enz.).

 1. Creatie van de campagne

16.1. Ingeval Paradigmata Media de campagne deels of geheel dient te ontwerpen en/of te ontwikkelen, zal zij dit steeds in samenspraak met de Klant doen.

16.2. Paradigmata Media zal een ontwerp van de campagne aan de Klant overmaken. De Klant is gehouden zijn eventuele opmerkingen binnen de twee (2) werkdagen over te maken. Bij gebreke hieraan te voldoen wordt de Klant geacht het ontwerp van de campagne goedgekeurd te hebben.

16.3. Indien de campagne door de Klant wordt aangeleverd, zal Paradigmata Media nagaan of deze overeenstemt met de geldende richtlijnen. Paradigmata Media zal het akkoord van de Klant vragen alvorens enige wijzigingen aan de campagne door te voeren. De Klant is gehouden zijn eventuele opmerkingen dienaangaande binnen de twee (2) werkdagen over te maken. Bij gebreke hieraan te voldoen wordt de Klant geacht de wijzigingen goedgekeurd te hebben.

 Beschikbaarheid externe site

17.1. Indien de campagne doorverwijst naar een webpagina die niet door Paradigmata Media wordt gehost, dient de Klant ervoor te zorgen dat deze webpagina te allen tijde beschikbaar is. Indien deze webpagina niet bereikbaar zou zijn of een foutmelding oplevert, zal Paradigmata Media de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen en doorverwijzen naar de homepage van de site van de Klant, voor zover die beschikbaar is, tot de Klant aan Paradigmata Media schriftelijk heeft bevestigd dat de oorspronkelijke webpagina opnieuw beschikbaar is, dan wel een andere webpagina heeft meegedeeld.

17.2. Zo Paradigmata Media een bepaald aantal bezoeken aan de betrokken webpagina heeft gewaarborgd, zal deze verplichting komen te vervallen indien de webpagina, al is het maar tijdelijk en om welke reden dan ook, onbeschikbaar zou zijn.

18. VERBOD OP DOORVERKOOP EN EXPLOITATIE
 
18.1. Tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Paradigmata Media mag advertentieruimte op geen enkele wijze worden doorverkocht of op een andere wijze ter beschikking gesteld aan derden.
18.2. De opdrachtgever onthoudt zich van elke exploitatie en, meer algemeen, van elke verwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of uitgesteld, van persoonsgegevens – te weten gegevens die fysieke personen identificeren of toelaten om dit te doen – die niet strikt beperkt is tot een efficiënte verspreiding van de door hem geplaatste advertenties op de website(s) van de onderneming. Bij niet naleving hiervan, behoudt Paradigmata Media zich het recht voor om de bestelling te beëindigen, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht tot volledige betaling van de bestelling.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 31/12/2014